Informacije javnega značaja

Osnovni podatki:

Naziv zavoda: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Ljubljana, Vilharjeva cesta 11 (skrajšano Pionirski dom)
Odgovorna oseba: Barbara Murn Vrviščar – direktorica

Splošni podatki o zavodu

Poslanstvo zavoda je v izvajanju programov, ki dopolnjujejo šolski sistem na področjih, ki so izjemnega pomena za razvoj in poznavanje otrokovega razvoja. Tako zavod razvija dejavnosti in ponuja programe namenjene kreativnemu preživljanju prostega časa in razvija ustvarjalnost mladih ter spoznavanju in učenju jezikov in kultur narodov in narodnosti Evrope in sveta. S tem zavod vnaša v programe vrednote in principe spoznavanja in spoštovanja različnosti, vzpodbuja medvrstniški in medgeneracijski dialog.

Organi zavoda

Direktorica: Barbara Murn Vrviščar

Svet zavoda:

 • Neža Vodušek
 • Stanka Ferenčak Marin
 • Urška Honzak
 • Martina Vuk
 • Dejan Bratina

Strokovni svet zavoda:

 • Špela Šinigoj
 • Tanja Zgonc
 • Uršula Berlot Pompe
 • Mateja Gaber
 • Vesna Geršak
 • Tadeja Vovk
 • Urša Strehar Benčina

Organizacijske enote:

 • uprava
 • oddelek za kulturno-umetniško vzgojo in ustvarjalnost
 • oddelek za učenje tujih jezikov in kultur
 • Plesni center Jenko
 • Festivalna dvorana

Notranji predpisi:

 • Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o delovnem času in njegovi registraciji
 • Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti
 • Pravilnik o posredovanju informacij za medije
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov
 • Pravilnik o pečatih
 • Pravila o računovodstvu
 • Navodilo za javno naročanje
 • Sklep o določitvi standardov in normativov
 • Poslovnik o delu sveta zavoda

Zakoni in mestni predpisi:

 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davku na dodano vrednost ter pravilnik o ddv
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o evidencah na področju dela
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o medijih
 • Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
 • Zakon o plačilnem prometu
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o pravdnem postopku
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o revidiranju
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o tajnih podatkih
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Obligacijski zakonik
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Odlok o proračunu MOL
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih

Dokumenti