Porobnosti o dogodku:
Hotel Bohemia je doživel boljše čase, vendar se med njegovimi zidovi spletajo prijateljstva, skrivajo ljubezenske afere, začenjajo kariere in pojavljajo se sence.
Vidal, priseljenec, poln sanj in upanja, pravkar stopi v čudovito, živahno in včasih kruto mesto. Njegove ambicije, načrti in želje ga pripeljejo v razpadajoči hotel, kjer se mora prvič v življenju soočiti z resničnostjo, da je nihče. Na tem potovanju spozna šefinjo Violo, pomočnika Jeana, Lauro, ki poskuša dokazati svojo vrednost in neodvisnost, ter zvezde rock’n’roll benda.
Hotel Bohemia je zgodba o priseljencih, ki skušajo doseči in se dokazati v novem okolju.Hotel Bohemia je prvi izvirni mednarodni muzikal, ki bo premierno uprizorjen v Ljubljani. Obravnava številna pomembna družbena vprašanja; nasilje, spolne zlorabe in izzive, s katerimi se soočajo priseljenci v novi državi, kot so diskriminacija, kulturne razlike in jezikovne ovire.
Ustvarjalci si prizadevajo na oder postaviti močno in razmišljujoče delo, ki bo ozaveščalo o teh vprašanjih, spodbujalo pozitivne spremembe v naši skupnosti in navdihovalo ljudi, da ukrepajo, ko je to potrebno.Verjamemo, da ima ta muzikal potencial, da resnično spremeni in pozitivno vpliva na življenja tistih, ki doživljajo nasilje in prikrajšanost priseljencev.

Igralsko ekipo sestavljajo posamezniki iz različnih držav, med drugim iz Slovenije, Kolumbije, Italije, Anglije, Madžarske, Argentine, Portugalske in Rusije. Ta raznolika sestava naši produkciji dodaja edinstven medkulturni vidik.

Event details: 

Hotel Bohemia had seen better days but within its walls friendships arise, love affairs hide, careers start, and some shadows occur.

Vidal, an immigrant full of dreams and hopes just sets foot in the beautiful, lively and sometimes brutal city. His ambitions, plans and desires lead him into this crumbling hotel, where he has to face the reality of being a no-one for the first time in his life. On this journey, he meets Viola, the boss, Jean, the handyman, Laura, who’s trying to prove her worth and independence, and the stars of a rock’n’roll band.

Hotel Bohemia is a story about immigrants, who try to achieve and prove themselves in a new environment.

Hotel Bohemia is the first original international musical that premiered in Ljubljana. It addresses many important social issues; violence, sexual abuse and the challenges faced by immigrants in a new country, such as discrimination, cultural differences, and language barriers.

The creators aim to put on stage a powerful and thought-provoking work that will raise awareness about these issues, promote positive change in our community, and inspire people to take action when needed.

We believe that this musical has the potential to make a real difference and a positive impact on the lives of those who experience violence and immigrant disadvantages.

Our cast and crew consists of individuals from various countries, including Slovenia, Colombia, Italy, England, Hungary, Argentina, Portugal, and Russia. This diverse composition adds a unique intercultural aspect to our production.

 

PREMIERA NOVEGA AVTORSKEGA MUZIKALA (v angleškem jeziku)

Hotel Bohemia je zgodba o priseljencih, ki skušajo doseči in se dokazati v novem okolju.

Uprizoritve

Za trenutni mesec ni predstav.